Utorak, 29 Listopad 2019 12:51

PROGRAMI I AKTIVNOSTI

PRVA POMOĆ
Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći je tradicionalna djelatnost koju Crveni križ ŽZH provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama u svakodnevnom životu kao i u slučaju prirodnih i drugih katastrofa.
Osposobljavanjem za pružanje prve pomoći, Crveni križ želi potaknuti osobe na odgovorno ponašanje u cilju sprječavanja nastanka nesreća i ozljeda, doprinijeti sigurnosti zajednice i osnažiti pojedince i cijele zajednice za lakše prevladavanje štetnih posljedica nesreća i bolesti.
Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Crveni križ ŽZH provodi putem organizacija Crvenog križa gradova i općina, u skladu sa Zakonom o Crvenom križu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06), odnosno javnim ovlaštenjima definiranima u članku 9. točkama 9. i 10. Zakona o Crvenom križu FBiH.


DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI
Crveni križ ŽZH, shodno javnim ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu i Zakona o krvi i krvnim sastojcima, tradicionalno i u suradnji sa Transfuzijskim centrom Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, a na temelju godišnjeg plana potreba krvi, koji donosi federalni ministar, organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi.
Promocija i popularizacija doborovoljnog, a ne ciljanog davalaštva, su jedna od osnovnih zadaća kojima se nastoje osigurati dovoljne količine krvi. Svake godine, kao simboličnu zahvalu, Crveni križ višestrukim dobrovoljnim darivateljima krvi dodjeljuje priznanja.


PRIPREMA I ODGOVOR NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE
Program pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće bavi se razvijanjem kapaciteta unutar Crvenog križa (obuku kadrova i njihovo opremanje) kako bi Crveni križ bio sposoban da u okviru svog mandata odgovori na prirodne i druge nesreće.
Crveni križ ŽZH u sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća realizira aktivnosti na temelju zakonskih odredbi i u skladu sa svojom misijom i vizijom.
Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH se sastoji od Rukovodstva službe (Stručna služba CK FBiH) i 10 županijskih timova organizacija Crvenog križa. Još su formirane Službe zaštite i spašavanja u pojedinim gradovima/općinama, koje su formirale nadležne civilne zaštite, a postoje i višenamjenske terenske jedinice i ekipe.
Također, formirana je i Služba za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć Crvenog križa ŽZH, koja je ujedno i služba u strukturi civilne zaštite, a kojom upravlja Županijski stožer civilne zaštite, koji ju ujedno i oprema.


SLUŽBA TRAGANJA
Služba traganja pruža pomoć žrtvama oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih hitnih situacija, te omogućava obnavljanje i održavanje veza između članova obitelji koje su se razdvojile usljed sukoba, prirodnih katastrofa ili drugih hitnih situacija.
Obnavljanje obiteljskih veza (OPV) opći je termin koji se odnosi na niz aktivnosti čija je svrha da se spriječe nasilno razdvajanje članova obitelji i njihov nestanak, te obnavljanje i održavanje kontakta između članova obitelji i rasvjetljavanje sudbine osoba koje su prijavljene kao nestale. Ove aktivnosti često su vezane za psihološku, pravnu i drugu podršku obiteljima i pogođenim osobama, za socijalne programe kao i programe koji pružaju usluge vezane za raseljavanje i reintegraciju.
Crveni križ je jedina organizacija koja pruža usluge obnavljanja porodičnih veza u državi, i po tome se razlikuje od svih drugih vladinih i nevladinih organizacija. Upravo iz ovih razloga je Vijeće ministara BiH prepoznalo važnost specifičnog mandata Crvenog križa da pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza kroz rad Službe traganja, u posebnim situacijama kada je obiteljski kontakt prekinut, a standardna sredstva komunikacije uništena, ili onesposobljena i ne daju rezultate.

JAVNO ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE
Javno zdravstveno prosvjećivanje jedno je od javnih ovlaštenja Crvenog križa. Ovaj program temelji se na edukaciji opće populacije o zdravlju u zajednici, a za specifične ciljne grupe tretira aktualne teme koje se definiraju kroz strateško planiranje u skladu s trenutnom situacijom i potrebama.
Kroz ovaj vid djelovanja, Crveni križ ŽZH u kampanjama obilježavanja tradicionalnih datuma podiže svijest stanovništva o načinima prevencije različitih oboljenja, te na taj način radi na podizanju zdravstvene kulture stanovništva.

HUMANITARNO-SOCIJALNA DJELATNOST
U skladu s Osnovnim principima djelovanja, svojom misijom i javnim ovlaštenjima, Crveni križ ŽZH je dobrovoljna, humanitarna organizacija čiji se rad temelji na humanitarnim aktivnostima.
Prema procjenama potreba, a u skladu sa svojim mogućnostima, Crveni križ Federacije BiH sa organizacijama u svojoj strukturi kontinuirano ulaže napore da pruži pomoć ugroženim građanima kroz programe Kućne njege, Kuhinje Crvenog križa, brigu o starim osobama, nabavku i distribuciju ogrijeva, hrane, higijenskih artikala, te ortopedskih pomagala. Nažalost, u našoj Županiji ne postoje još uvijek programi Kućne njege, Kuhinje Crvenog križa.
Tradicionalna kampanja ovog programa je Tjedan solidarnosti, koja se odvija svake godine u zadnjem tjednu mjeseca listopada.
U skladu s potrebama, Crveni križ pokreće i posebne humanitarne akcije, sudjeluje u organiziranju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda, epidemija, oružanih sukoba i drugih nesreća i raspoređuje pomoć primljenu od nacionalnih i međunarodnih društava. Organizira, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim i međunarodnim društvima, u suradnji s Crvenim križom FBiH i Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, oružanih sukoba i drugih nesreća.

INFORMIRANJE I DISEMINACIJA
Informiranje i promocija Crvenog križa u javnosti je djelatnost koja se obavlja s ciljem populariziranja osnovnih principa Pokreta, te jačanja svijesti građana o potrebi uključivanja u humanitarne akcije pomoći ljudima u stanju socijalne potrebe.
Diseminacija podrazumijeva širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, osnovnim principima Pokreta Crvenog križa i drugim humanim vrijednostima.
Programi diseminacije se sprovode za različite ciljne grupe: aktiviste i volontere Crvenog križa, mlade, zdravstveno osoblje, prosvjetne radnike, medije i opću javnost. Aktivnosti diseminacije su vrlo raznolike i obuhvaćaju seminare, radionice, predavanja, okrugle stolove, diskusije, istupanja u medijima, razgovore s pojedinim ciljnim grupama, i tome slično.
Služba za informiranje i diseminaciju Crvenog križa FBiH aktivno sudjeluje u provođenju svih tradicionalnih aktivnosti izradom prepoznatljivog propagandnog materijala, plakata i letaka, banera, džinglova, brošura, te tiskanjem prigodnih markica. Crveni križ ŽZH vrši distribuciju istih. Pored navedenog, povodom obilježavanja tradicionalnih datuma kontinuirano se organiziraju pres konferencije i okrugli stolovi na aktuelne teme.

RAD SA MLADIMA
Odjel za rad s mladima kao posebna djelatnost u okviru Stručne službe Crvenog križa FBiH formiran je 1999. godine. Navedene godine je između ostalog održana i Prva Konferencija mladih Crvenog križa FBiH. Uključivanje mladih u aktivnosti i strukturu Crvenog križa imalo je poseban značaj kroz razne oblike djelovanja na svim razinama organiziranja od županijskih, preko općinskih/gradskih organizacija Crvenog križa, uključujući mlade u školama i mjesnim zajednicama.
Statutom Crvenog križa Federacije BiH, a potom i statutima organizacija Crvenog križa u županijama, gradu i općinama, regulirano je i djelovanje mladih Crvenog križa. Mladi svojom djelatnošću sudjeluju u radu općinske, županijske i federalne organizacije Crvenog križa. Pravilima o organiziranju i djelovanju mladih Crvenog križa Federacije BiH, koje donosi Predsjedništvo Crvenog križa FBiH utvrđeni su način organiziranja i djelovanja Konferencije mladih Crvenog križa, ciljevi i zadaci, organiziranje i djelovanje mladih Crvenog križa FBiH u strukturi (od razine općine, grada, županije do Federacije BiH).

Poslijednja izmjena dana Utorak, 12 Studeni 2019 13:22
Više u ovoj kategoriji: « O NAMA STRUKTURA CK U ŽZH »