Petak, 25 Ožujak 2022 18:51

Poziv za prikupljanjem ponuda za nabavku rabljenog putničkog vozila kombi

Podaci o Naručitelju:

Naziv:                  CRVENI KRIŽ ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Sjedište:              ul. Dobrovoljnih darivatelja krvi br. 5, 88 320 Ljubuški, BiH

IDB:                     4272110620009

Kontakt:              +38739832276 (tel.) / +38763030325 (mob.) / zhz@ckfbih.ba (e-mail)

Predmet nabavke:

Putničko rabljeno motorno vozilo kombi sa 9 sjedala

Tehnička specifikacija:

Prilog br. 1

Uvjeti za sudjelovanje:

  • Da su ponuđači registrirani u relevantnim profesionalnim registrima nadležnih tijela;
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantira uspješnu realizaciju ugovora.

Ponuđač obvezno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

  • Uredno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za dostavljanje ponude s prilozima;
  • Izvod iz sudskog registra, rješenje o registraciji ili drugi relevantni dokument o registraciji (ovjerena preslika);
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji (PDV i ID broj; ovjerena preslika).

Kriteriji za odabir ponude:

Najniža cijena ponude koja ispunjava uvjete iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati do okončanja izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Rok valjanosti ponude:

30 (slovima: trideset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Rok za isporuku predmeta nabavke:

10 (slovima: deset) dana od dana zaključivanja ugovora s najpovoljnijim ponuđačem.

Mjesto isporuke:

Predmet nabavke preuzima se kod izabranog ponuđača/dobavljača.

Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje se vrši nakon zapisnički obavljene primopredaje predmeta nabavke, u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaprimanja računa/fakture. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Krajnji rok za dostavu ponuda:

15 (slovima: petnaest) dana od dana objave ovog poziva na službenoj web-stranici Naručitelja, odnosno do 09.04.2022.g. do 23.59 sati, neovisno o načinu dostave.

Način izrade ponude:

Ponude se dostavljaju na obrascu koji je Prilog br. 2 ovog poziva sa svim traženim prilozima, a cijena se izražava u konvertibilnim markama (KM) s PDV-om.

Način dostave ponude:

  • Osobno, predajom zatvorene kuverte u sjedištu Naručitelja, na adresi: ul. Dobrovoljnih darivatelja krvi br. 5, 88 320 Ljubuški, BiH;
  • Putem preporučene pošte, na adresu: „Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke, ul. Dobrovoljnih darivatelja krvi br. 5, 88 320 Ljubuški, BiH“, u zatvorenoj kuverti s naznakom na prednjoj strani „Ne otvarati – Poziv za prikupljanjem ponuda za nabavku rabljenog putničkog vozila kombi“, na poleđini navesti naziv i adresu ponuđača.

Otvaranje ponuda:

Komisija za nabavke otvara ponude u roku od pet (5) dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i uputa o prigovoru:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, putem elektronske pošte ili putem preporučene pošte. Protiv odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača nije moguće izjaviti žalbu.

Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti ovaj poziv ili dio poziva, bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na ovom pozivu.

Zaključenje ugovora:

Ugovor će se zaključiti, temeljem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a sukladno Zakonu o obligacijskim odnosima, internim aktima Naručitelja te sukladno uvjetima ovog poziva.

Napomena:

Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke nije obveznik Zakona o javnim nabavkama BiH niti je u sustavu PDV-a.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem: +38739832276 (tel.) / +38763030325 (mob.) / zhz@ckfbih.ba (e-mail) ili u sjedištu Naručitelja, na adresi: ul. Dobrovoljnih darivatelja krvi br. 5, 88 320 Ljubuški, BiH

Datum objave na službenoj web-stranici (www.ck-zzh.org) i oglasnoj ploči:

25.03.2022. godine

Prilozi:

  • Prilog br. 1 (tehnička specifikacija)
  • Prilog br. 2 (obrazac za dostavljanje ponude)

Predsjednik Crvenog križa ŽZH

Viktor Grbavac, dipl. iur.

Poziv za prikupljanjem ponuda za nabavku rabljenog putničkog vozila kombi, ovjeren i skeniran možete preuzeti ovdje.

Prilog br. 1 - Tehnička specifikacija možete preuzeti ovdje.

Prilog br. 1 - Obrazac za dostavljanje ponude možete preuzeti ovdje.